Jak usprawnić prace PFRON i ZUS?

Uproszczenie weryfikacji rozliczeń z ZUS jest niezbędne

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wskazuje, że obecnie wnioski pracodawców o dofinansowanie PFRON podlegają kontroli wstecznej i są wielokrotnie korygowane – co wydłuża procedurę, a także marnotrawi czas i środki PFRON, ZUS oraz przedsiębiorców. FPP postuluje, by zmienić zapis legislacyjny tak, aby pracodawcy przedstawiali Funduszowi wraz z wnioskiem o dofinansowanie do wynagrodzeń zaświadczenie o braku zaległości w ZUS. Takie rozwiązanie pozwoliłby wyjaśniać na bieżąco ewentualne rozbieżności w rozliczeniach pracodawców z ZUS – których głównym powodem jest sposób automatycznego księgowania przez ZUS korekt deklaracji.

30.09.2020 Warszawa,
n/z FPP
fot. Piotr Waniorek/zelaznastudio.pl

Zaświadczenie z ZUS można sprawniej uzyskać drogą elektroniczną, nie obciąża też dodatkową pracą pracowników ani PFRON ani ZUS. Brak załączenia zaświadczenia wiązałby się z wstrzymaniem wypłaty dofinansowania. Dopiero jego nieprzedstawienie w ciągu kolejnych 6 miesięcy oznaczałoby trwałą utratę prawa do wnioskowanego dofinansowania.

To ważne, że proponowane rozwiązanie spotkało się z zainteresowaniem strony rządowej, która ma świadomość istniejącego problemu i również szuka jego rozwiązania. Zbieg niefortunnego brzmienia art. 26a ustawy o rehabilitacji i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych czyni z uczciwych pracodawców przestępców. Na dłuższą metę każdy pracodawca korzystający z dofinansowań musi naruszyć przepis. Często nawet o tym nie wie. Pracodawcy nie powinni żyć w ciągłej niepewności. Część z nich próbuje się zabezpieczać, nadpłacając składki ZUS i budując w ten sposób poduszkę, z której będzie można rozliczyć ewentualne korekty deklaracji. Tyle że przepisy ubezpieczeniowe celowego i systematycznego dokonywania wpłat wyższych niż zadeklarowane nie przewidują. Proponowane przez FPP rozwiązanie nie jest idealne, bo nakłada na firmy dodatkowy obowiązek, ale wydaje się najlepsze z dzisiaj dostępnych. Postęp cyfryzacji sprawi, że za jakiś czas przedkładanie zaświadczeń z ZUS przez pracodawcę stanie się zbędne. Przecież organ będzie mógł sobie wygenerować zaświadczenie sam” – podkreśla Tomasz Chudobski, ekspert ds. prawa gospodarczego Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) i Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

Obecne brzmienie art. 26a ust. 1a1 pkt. 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych miał służyć zapewnieniu, że pomoc publiczna będzie trafiać do przedsiębiorców, którzy wywiązują się z płatności na rzecz ZUS. Jego sformułowanie w połączeniu z przepisami o ubezpieczeniach społecznych całkowicie ten cel wypaczyło. Przepis zamiast motywować pracodawców do płatności składek – stał się pułapką na każdą firmę, która zatrudnia osoby niepełnosprawne i uzyskuje dofinansowania do ich wynagrodzeń. FPP proponuje zastąpienie obecnego sposobu weryfikacji – który jest wybiórczy, następuje ex post i nie daje szansy na naprawę ewentualnego błędu w rozliczeniach – rozwiązaniem znacznie prostszym.

Zapraszamy również na HYPERLINK “https://www.facebook.com/Federacja-Przedsi%C4%99biorc%C3%B3w-Polskich-940058816041174/?ref=hl” Facebook, HYPERLINK “https://twitter.com/Federacja_PL” Twitter,  HYPERLINK “https://www.linkedin.com/company/federacjaprzedsi%C4%99biorc%C3%B3wpolskich/” LinkedIn oraz HYPERLINK “http://federacjaprzedsiebiorcow.pl/” Federacjaprzedsiebiorcow.pl

Federacja Przedsiębiorców Polskich jest reprezentatywną organizacją zrzeszającą przedsiębiorców, członkiem Rady Dialogu Społecznego, której nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa najważniejszym podmiotom na polskim rynku pracy – pracodawcom i pracownikom. Reprezentuje interesy przedsiębiorstw i instytucji zrzeszonych w ramach Federacji, nieustannie dążąc do poprawy jakości funkcjonowania polskich firm zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Podejmuje inicjatywy, które mają kształtować odpowiedzialną, zrównoważoną politykę – efektywną z punktu widzenia pracodawców oraz gwarantującą wysokie bezpieczeństwo pracownikom. Dialog – podejmowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich (FPP) – ma uwzględniać opinie wszystkich uczestników polskiego rynku pracy, a następnie – na drodze wielostronnego kompromisu – budować trwałe relacje między poszczególnymi organizacjami oraz przedstawicielami władzy publicznej.

Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) – to instytut powołany przez Federację Przedsiębiorców Polskich w celu opracowywania analiz gospodarczych oraz monitoringu legislacyjnego. CALPE opracowuje raporty i rekomendacje w zakresie najbardziej istotnych aktów prawnych wpływających na działalność przedsiębiorców oraz rynek pracy i zamówień publicznych.