Propozycje instrumentów wsparcia przedsiębiorstw polskiego przemysłu w czasie i na skutek epidemii koronawirusa

Obecna sytuacja związana z wprowadzeniem stanu epidemicznego w związku z zagrożeniem wywołanym przez koronawirusa w Polsce oraz w pozostałych państwach Unii Europejskiej nie sprzyja gospodarce, w tym przemysłowi – a więc sektorowi zajmującemu pierwsze miejsce w budowaniu polskiego PKB, z blisko 22%-owym udziałem.

W wielu miejscach pracy ograniczono lub zawieszono produkcję, a pracownicy na stanowiskach biurowych często zostali odesłani na pracę zdalną lub urlopy. Trzeba pamiętać, że tylko w polskim przemyśle zatrudnionych jest ponad 3,2 mln osób, co stanowi ok. 20% w zatrudnieniu ogółem w Polsce, a wartość produkcji sprzedanej wynosi przeszło 1,5 bln PLN. Nie ma wątpliwości, że zaistniała sytuacja, już teraz, momencie ogólnopolskiej kwarantanny, stanowi ogromne wyzwanie zarówno dla przedsiębiorców, jak i całej administracji.

Nie można zapomnieć o tym, że na przemysł składają się różne sektory, które często korzystają ze wzajemnie wytwarzanych produktów czy usług i nie dotyczy to jedynie krajowego przemysłu. Wiele polskich przedsiębiorstw korzysta zarówno z wytworów przemysłu polskiego, jak i zagranicznego, stąd też obecna sytuacja zmusza do wstrzymania importu części komponentów – co z kolei jest bodźcem to spowolnienia globalnej gospodarki, a w zależności od długości trwania pandemii może dojść nawet do recesji gospodarczej.

Polski przemysł działając wspólnie z administracją zobowiązany jest zatem do wypracowania wspólnych stanowisk mających na celu uchronić przedsiębiorców przed skutkami pandemii koronawirusa, a w dalszej perspektywie wprowadzić zmiany pobudzające do intensyfikacji światowych trendów.

I. Finansowanie:
• Uruchomienie kredytowania dla firm przez instytucje państwowe (np. ARP, BGK) dla zabezpieczenia kredytów kupieckich.
• Udzielenie gwarancji państwowych do uruchomienia linii kredytowych w bankach (np. do 20 % wartości przychodów lub aktywów lub kapitałów) jeśli firma była rentowna przez ostatnie 3 lata.
• Obniżenie wymogów NBP dla akcji kredytowych banków dla przedsiębiorstw (możliwości elastycznego udzielania kredytowania krótko i długoterminowego).
• Wprowadzenie możliwość zawieszenia spłaty odsetek i rat kapitałowych np. na 12 m-cy z tytułu zadłużenia w bankach i innych instytucjach finansowych (np. NFOŚiGW, WFOŚiGW).
• Utrzymanie 90 dni na korektę naliczoną, lub nawet przywrócenie 150 dni pomoże w płynności przedsiębiorstw. Model finansowania wielu spółek i dealerów przewiduje płatność po 90 dniach od daty wymagalności faktury.
• Zniesienie limitu dla kosztów finansowania dłużnego, o który mowa w art. 15c ustawy o CIT (obecnie 30% podatkowej EBITDA) – przy spadku rentowności w 2020 r. utrzymanie limitu znaczenie podniesie efektywną stawkę podatkową powyżej 19% dla przedsiębiorców pomimo zdolności uzyskania finansowania zewnętrznego (np. w ramach struktury cashpoolingu).

II. Pomoc publiczna:
• Aneksowanie wydłużenia terminów realizacji projektów dofinansowanych z UE i innych zobowiązań wynikających z umów o dofinansowanie.
• Możliwość wydłużenia oraz obniżenia warunków związanych z decyzjami administracji w sprawie udzielonych zezwoleń strefowych
• Czasowe zawieszanie wymogów/wskaźników w okresach realizacji/trwałości np. co do ilości zatrudnionych wymaganych przez SSE lub umowę o dofinansowanie

III. Podatki:

• Przyspieszenie zwrotów z urzędów w zakresie VAT – limit do 30 dni – aktualnie jest 60 dni (poprawa płynności przedsiębiorstw) oraz wprowadzenie ułatwień w rozliczaniu podatku VAT.
• Przesunięcie terminów deklaracji i płatności: VAT (25.03.2020), CIT (termin 31.03.2020) oraz podatków lokalnych.
• Przesunięcie terminu przygotowania sprawozdania do NBP i GUS – najbliższe SP (roczne) zwłaszcza w spółkach, które muszą kalkulować ryzyka i ewentualne zawiązanie rezerw na te cele.
• Wydłużenie terminów na obowiązkowe zarejestrowanie / wyrejestrowanie osób z ubezpieczenia społecznego (7 dniowy termin może być zagrożony w przypadku braku pracowników obsługujących ten obszar).
• Odroczenie mechanizmu płatności podzielonej ewentualnie ułatwienie w zakresie stosowania split payment w zakresie podwyższenia progu minimalnego do kwoty 100 000 PLN.
• Ułatwienie w stosowaniu obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności, poprzez skrócenie czasu na uzyskanie zgody urzędu skarbowego na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT do 14 dni (obecnie jest 60 dni) – art. 108b ust. 1 i 2. Ustawy o VAT -> znaczne uwolnienie środków na potrzeby regulowania zobowiązań handlowych zamiast podatkowych.
• Kwartalne rozliczenie VAT przy jednoczesnym odroczeniu płatności za marzec do 30.05.2020 (znaczne uwolnienie środków na potrzeby regulowania zobowiązań handlowych zamiast podatkowych; art. 108b ust. 1 i 2. Ustawy o VAT).
• Odroczenie wejścia w życie przepisów o podatku u źródła do końca 2020 r. (art. 26 ust. 2e ustawy o CIT) – obecnie 01.07.
• Czasowe zniesienie sankcji za brak poinformowania Urzędu Skarbowego o płatności na rachunek spoza „Białej Listy”
• Zmiany w schemacie pomocy publicznej poprzez rozszerzenie jej zakresu dla dużych przedsiębiorców,
• Zawieszenie sankcji wynikających z ustaw podatkowych przewidzianych za nieterminowe regulowanie zobowiązań oraz ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (wyłącznie sankcji w 2020 r. oraz przesunięcie pierwszego terminu obowiązkowego raportowania za 2021 r.).
• Zawieszenie obowiązku składania obowiązkowych sprawozdań i raportów do organów administracji publicznej i jednostek samorządu terytorialnego (PIP, GUS, KAS i inne).
• Odroczeniem wprowadzania nowego jednolitego pliku kontrolnego – JPK_V7M i JPK_V7K do końca 2020 r. (istotne z uwagi na brak dostępności pracowników w biurze – obecnie 99% pracowników biurowych pracuje zdalnie lub jest na opiece dziecięcej (zamknięcie szkół).
• Odroczenie terminu rocznego zeznania CIT-8 (plus wszystkie powiązane z nią deklaracje podatkowe). Proponowany termin to 30.04.2020 r.;
• Odroczenie terminu raportowania IFT i ORD-U, czyli informacji o umowach zawartych z nierezydentami. Proponowany termin to 30.04.2020 r.
• Wydłużenie terminu na odpowiedź w czasie czynnościami sprawdzających prowadzonych przez urzędu skarbowego; proponowany termin na odpowiedź, min. 14 dni, a nie jak jest obecnie 3 dni.
• Przesuniecie terminu zapłaty składek ZUS lub PIT o 90 dni.
• Rozłożenie na raty, umorzenie lub zawieszenie płatności składek ZUS w trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w okresie epidemii.
• możliwość rozliczenia straty 2020 r. z dochodami 2019 r.
• Czasowe zniesienie sankcji i i odsetek w przypadku opóźnień w realizacji płatności do ZUS, US oraz kontrahentów.
• Odroczenie wejścia w życie przepisów dostosowujących do dyrektywy VAT w zakresie tzw. Quick Fixes (planowo od 1 kwietnia miało wejść – dla nas lepiej byłoby, aby wciąż w PL funkcjonowały dotychczasowe przepisy, gdzie podatnik ma prawo wybrać czy na krajowych się opiera czy Unijnych. Dla naszej Firmy oznacza to wprowadzenie m.in. większej szczegółowości w ewidencji magazynów konsygnacyjnych, będziemy mieć trudności we wdrożeniu i zmianach w tym zakresie)
• Przesunięcie okresu przejściowego na rejestrację umów opałowych w systemie SENT o 4 miesiące (do 1 września), czyli na początek kolejnego okresu grzewczego); duże podmioty gospodarcze współpracujące bezpośrednio z dostawcami oleju opałowego, starają się dokonać rejestracji PPO/ZPO, to ich klienci (osoby fizyczne, rolnicy, mikro/małe/średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządowe – szkoły, szpitale, itd.), mogą mieć z tym problem, jeśli nie dokonali rejestracji do tej pory.
• W przypadku dłuższego przerwania procesu produkcji lub istotnego ograniczenia produkcji wsparcia w celu utrzymania pracowników:
• zwolnienie z ZUS/podatku PIT, CIT;
• proporcjonalne zwolnienie z podatku dochodowego
• proporcjonalne zwolnienie z podatku od nieruchomości

IV. Relacje inwestorskie:

• Wprowadzenie możliwości prolongaty terminów wykupu obligacji (w szczególności tych wykupów przypadających na lata 2020-2023) i likwidacja opłat za wcześniejsze zbycie obligacji skarbowych.
• Wprowadzenie możliwości zawieszenia/ prolongaty wypłat odsetek od obligacji np. przesunięcie o kilka miesięcy (np. spłata wznowiona od 2021 r.).
• Wprowadzenie możliwości zmiany oprocentowania obligacji (np. obniżenie o co najmniej 1/2)
• Wprowadzenie ułatwień wyjścia z giełdy/ zmiana przepisów np. o wezwaniu itp.

V. Stosunki pracy:

• Wprowadzenie możliwości wysyłania pracowników na urlopy wypoczynkowe bieżące jednostronnie przez pracodawcę.
• Zapewnienie pokrycia kosztów pracodawcy w przypadku przestojów produkcyjnych na wzór „short work” w Niemczech.
• Wprowadzenie możliwości zwolnienia pracownika ze świadczenia z pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia dla branż produkcyjnych (ewentualnie świadczenie wypłacane przez Państwo, lub określenie minimalnego świadczenia wypłacanego przez pracodawcę dla pracownika).
• Wprowadzenie możliwości wypłaty wynagrodzenia pracownikom w formie ratalnej przy zachowaniu wynagrodzenia minimalnego.
• Wprowadzenie zasiłków na opiekę na dziecko dla starszych dzieci od 8 do 14 roku życia – płatne od pierwszego dnia przez ZUS.
• Wprowadzenie możliwości jednostronnego zawieszenia przez pracodawcę stosowania aktów wewnętrznych tj: regulamin wynagradzania, ZUZP, regulamin pracy, bez konieczności uzgodnień ze związkami zawodowymi.

• Przełożenie terminu wdrożenie PPK dla firm większych niż 50 pracowników (od kwietnia pierwsze wpłaty).
• Zwolnienie z dokonywania wpłat na PPK po stronie pracodawców.
• Rozszerzenie kwarantanny na wszystkich domowników – i płatność za nią od pierwszego dnia przez ZUS (teraz kwarantannie poddawana jedna osoba w domu, która np. wróciła z zagranicy).
• L4 na koronawirusa płacone od pierwszego dnia przez ZUS.
• Zawieszenie wzrostu odpisu na ZFŚS na ten rok i ewentualnie lata kolejne.
• Zawieszenie wzrostu płacy minimalnej w kolejnych latach
• Zawieszenie stosowania przepisów o czasie pracy – np. możliwość niezachowywania norm odpoczynku weekendowego i dobowego (to daje możliwość utrzymania ciągłości produkcji), w tym bez możliwości opuszczenia miejsca pracy w przypadku obsługi infrastruktury krytycznej
• Uelastycznienie zasad zmiany harmonogramów czasu pracy w okresie epidemii:
• możliwość zmiany rozkładu czasu pracy w dowolnym momencie
• liberalizacja „doby pracowniczej” i „odpoczynku tygodniowego”,
• ilość godzin nadliczbowych,
• roczny okres rozliczeniowy decyzja pracodawcy.
• Przedłużenie okresu rozliczeniowego z aktualnych 12 miesięcy (art. 129 §2 kodeksu pracy) na 24 miesiące w celu umożliwienia pracodawcy utrzymania stanu zatrudnienia i odebrania należnego czasu pracy w bardziej dogodnym gospodarczo czasie. Wydłużenie okresu rozliczeniowego ponad 12 miesięcy następowałoby w drodze stosownego zapisu w zakładowym układzie zbiorowym pracy. Gwarantuje to udział przedstawicieli związków zawodowych w podejmowaniu tej decyzji, bądź zniesienie obowiązku ustalania okresu rozliczeniowego (Art.150 §1,3 i inne powiązane z tym przepisy) w układzie zbiorowym lub regulaminie pracy w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Strony w ww. porozumieniu ustalałyby czas na jaki wydłużany jest okres rozliczeniowy czasu pracy.
• Skonfigurowanie konta plus-minus na poziomie 400 godzin.
• Zniesienie obowiązku ustalania okresu rozliczeniowego (Art.150 §1,3 i inne powiązane z tym przepisy) w układzie zbiorowym lub regulaminie pracy w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.
• W przypadku konieczności podjęcia decyzji o postoju przedsiębiorstwa, objęcie pracowników świadczeniami z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z jednoczesnym obciążeniem pracodawcy nie większym niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, z pominięciem w tym okresie uregulowania składek ubezpieczenia społecznego.
• Wprowadzenie możliwości skorzystania z części urlopu wypoczynkowego w okresie przestoju.
• Określenie wysokości wynagrodzenia w okresie obowiązkowej kwarantanny w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
• Podwyższenie kwoty dofinansowania co najmniej do połowy wynagrodzenia pracownika; obecnie dofinansowanie wynagrodzenia pracownika może wynieść do 100% zasiłku dla bezrobotnych czyli 823,60 zł miesięcznie. Mając na uwadze wzrost wysokości płacy minimalnej w ostatnich latach, kwota dofinansowania powinna zostać podwyższona, co najmniej do połowy płacy minimalnej.”
• Wprowadzenie dodatku za skrócony czas pracy na poziomie płacy minimalnej 2 600 PLN lub najlepiej 50% wynagrodzenia, wynagrodzenie na czas przestoju (na poziomie minimalnego wynagrodzenia 2 600 PLN).
• Zawieszenie obowiązków związanych z odnowienie/przedłużeniem pozwolenia na pracę i pobyt dla cudzoziemców
• Czasowe zawieszenie badań lekarskich (wstępnych i okresowych) oraz testów wykonywanych przez sanepid (praca z żywnością do sprzedaży na wynos), gdyż badań tych po prostu na dzień dzisiejszy nie można wykonać; służba zdrowia nie oferują takich usług. Z drugiej strony mamy potrzebę zatrudniania nowych pracowników i sporą liczbę chętnych, których miejsca pracy już zniknęły. Przeszkodą są tutaj tylko ww. badania. Jest to o tyle istotne, że przy nadmiernej absencji pracowników np. stacji paliw będzie można sięgnąć po pracowników z rynku.
• Okres 6 miesięcy spadku obrotów jest zbyt długi w stosunku do konieczności pilnego podjęcia działań służących ochronie miejsc pracy. Należy wprowadzić możliwość składania wniosku na podstawie średniomiesięcznego spadku obrotów za okres 2 miesięcy w stosunku do średniej miesięcznej z ostatniego roku, przy czym warunek powinien dopuszczać także uwzględnianie okresów przyszłych, o ile przedsiębiorca udowodni spadek obrotów na podstawie udokumentowanych informacji o zmniejszonych zamówieniach, zerwanych kontraktach itp.
• Usprawnienie procesu legalizacji zatrudnienia obcokrajowców. Kilka lat temu udawało się legalizować zatrudnienie nawet w 45 dni, maksymalnie 3 miesiące. Teraz proces trwa 6-14 miesięcy.
• Wprowadzenie zezwoleń na pracę w formie elektronicznej, nie wymagających podpisu wojewody z mocą obowiązującą.
• Usprawnienie obiegu dokumentów w trakcie trwania postępowania przez umożliwienie ich przesyłania za pośrednictwem systemu elektronicznego (np. deklaracje ZUS wraz z informacją o wysyłce i potwierdzeniu, zezwolenia na pracę – elektroniczne, oświadczenia o powierzeniu pracy – elektroniczne, deklaracji podatkowych wraz z urzędowym potwierdzeniem odbioru, bankowych potwierdzeń opłat, itp.), – dotyczy dokumentów, które dla swojej ważności nie wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem lub okazania ich w oryginale,
• Umożliwienie Konsulatom Polskim potwierdzania wydanych zezwoleń na pracę lub zarejestrowanych oświadczeń za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu teleinformatycznego – obecnie konsulaty zwracają się o jego potwierdzenie bezpośrednio do organu, który wydał dokument.

VI. Transport i infrastruktura krytyczna (w tym paliw płynnych):

• Funkcjonowanie krytycznej infrastruktur na rynku paliw
Koniecznym warunkiem dla zachowania szans na rozwój gospodarczy jest sprawne funkcjonowanie transportu oraz dostaw paliw. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wstrzymano działania legalizacyjne i certyfikujące urzędów miar i wag. Istnieje ryzyko, że podobnie działania będą wprowadzane przez transportowy dozór techniczny i urzędy dozoru technicznego.
Wymagania metrologiczne i dozoru technicznego są warunkami działalności koncesjonowanej przez Prezesa URE w zakresie produkcji i dystrybucji paliw. Brak legalizacji, certyfikacji czy rewizji oznaczać będzie konieczność powstrzymania się od eksploatacji infrastruktury paliw płynnych, co może poważnie zaburzyć funkcjonowanie rynku z przyczyn czysto formalnych. Niespełnienie wymagań metrologicznych i technicznych stanowi jednocześnie naruszenie warunków koncesji na wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucję paliw płynnych oraz obrót w tym obrót z zagranicą paliwami płynnymi. W takim przypadku wysokość sankcji wynosi do 15% przychodu z działalności koncesjonowanej uzyskiwanej przez przedsiębiorcę w poprzednim roku kalendarzowym.
Brak możliwości przedłużenia legalizacji czy też innych sposobów administracyjnego potwierdzenia spełniania powyższych obowiązków może spowodować zakłócenia w funkcjonowaniu infrastruktury paliw płynnych w Polsce, a co za tym idzie możliwość powstania zakłóceń w podaży na rynku paliw płynnych w Polsce. Mając na uwadze powyższe postulujemy, aby w ramach pakietu legislacyjnych rozwiązań osłonowych dla przedsiębiorców wprowadzić zmiany w przepisach metrologicznych, dozoru technicznego oraz warunkach prowadzenia działalności koncesjonowanej dla paliw płynnych, zgodnie z którymi do czasu wznowienia czynności przez administrację miar oraz administrację dozoru technicznego, możliwa będzie czasowa eksploatacja infrastruktury paliw płynnych w oparciu o ostatnie dokumenty metrologiczne lub dozoru technicznego wydane dla tego urządzenia. Takie działanie nie będzie uznawane za naruszenie warunków posiadanych koncesji paliwowych.
W przypadku prawa o miarach proponujemy, aby warunkiem przedłużenia z mocy prawa dokumentów potwierdzających prawną kontrolę metrologiczną eksploatacji do czasu ponownego podjęcia czynności metrologicznej przez organy metrologiczne przyrządu pomiarowego było:
• dokonanie terminowego zgłoszenie urządzenia do prawnej kontroli metrologicznej przez przedsiębiorcę oraz
• brak naruszenia cech zabezpieczających nałożonych na przyrząd pomiarowy podczas ostatniej przeprowadzonej legalizacji.
W zakresie ustawy o dozorze technicznym, w przypadku ostatecznego potwierdzenia, iż terenowe organy TDT oraz UDT nie będą podejmować czynności dozorowych na terenie kraju w stosunku do infrastruktury paliw płynnych, proponujemy, aby z mocy prawa przedłużona została ważność ostatnich decyzji organów dozoru technicznego, które powinny zachować ważność do czasu podjęcia w stosunku do nich czynności dozoru technicznego przez administrację publiczną.
Równocześnie wnosimy o doprecyzowanie postanowień prawa energetycznego, iż eksploatacja w takim trybie infrastruktury paliw płynnych nie będzie stanowić naruszenia warunków udzielonych koncesji przez Prezesa URE w zakresie paliw ciekłych.

Z perspektywy transportu w przemyśle kluczową kwestią jest zachowanie jego płynności, która zależy m.in. od tego, co się dzieje na granicach państwa oraz od dostępności kierowców. Dlatego potrzebne są następujące kroki:

• Utrzymanie dwustronnego ruch towarowy na granicach RP – dotyczy zarówno części do produkcji, wyrobów gotowych, części i maszyn.
• Przyspieszenie kontroli na granicach – osobne kolejki dla materiałów niebezpiecznych (ADR)
• Zawieszenie pobierania opłaty drogowej i opłat za autostrady
• Wyłączenie/złagodzenie przepisów dotyczących czasu pracy kierowcy w sposób umożliwiający dojazd do bazy lub załadunek/rozładunek (przekraczając dozwolony czas pracy)
• Wyłączenie/złagodzenie przepisów dotyczących czasu pracy kierowcy – skrócenia długiej pauzy (tzw. weekendowej) do 24 godzin, w tym także przedłużenia o 8 godzin dopuszczalnego czasu pracy kierowcy, jeśli przekracza on granicę, (na podstawie kontroli na granicy) w stosunku do normalnych limitów.
• Zwolnienie z wypełniania deklaracji, które kierowcy ciężarówek muszą wypełniać, a które to ponoć są głównym powodem generowania strat czasowych – kierowców ciężarówek.
• Badanie temperatury kierowców ciężarówek – stworzenie oddzielnego pasa wjazdowego dla pojazdów ciężarowych oraz zwiększenie ilości osób wyposażonych w termometry a badających temperaturę kierowców (na każdym przejściu jest zdecydowanie za mało osób).
• Całkowite zwolnienie z kwarantanny osób powracających do kraju, które mają aktualną umowę o pracę na stanowisku kierowcy międzynarodowego/kierowcy pojazdów ciężarowych itp.
Polska jest największym przewoźnikiem wśród krajów europejskich. Ponad 30 % przewozów transgranicznych w Europie jest wykonywanych przez polskie firmy transportowe. W większości przypadków kierowcy zostawiają swoje pojazdy ciężarowe na postojach w Europie (przeważnie w Niemczech) i są zwożeni do domów na urlopy, odpoczynki, weekendy, samochodami osobowymi lub busami firmowymi. Nie powinni podlegać kwarantannie. Inaczej Polska straci swój prymat na transportowej mapie Europy.
• Pierwszeństwo w zakresie odpraw surowców i sprzętu – maszyn niezbędnych dla infrastruktury krytycznej.

VII. BHP i prewencja:

• Zawieszenie konieczności aktualizacji badań okresowych BHP pracowników (automatyczne przedłużanie na pewien okres) oraz uprawnień specjalistycznych (np. BHP, SEP, SIMP, …)
• Rozwiązanie sprawy kończących się badań dozorowych urządzeń technicznych dla urządzeń, którym dwukrotnie przekładano o pół roku termin badania – przedłużenie automatyczne ważności wydanych decyzji na pewien okres lub uproszczenie rewizji tylko do rewizji zewnętrznej i prolongata terminu na kolejne 6 miesięcy
• Korzystanie z Agencji Rezerw Materiałowych
• Pierwszeństwo dla testów na koronawirusa pracowników kluczowych odpowiedzialnych za utrzymanie infrastruktury krytycznej.
• Wprowadzenie możliwości zmian regulaminów wewnętrznych (w zakresie BHP) bez konsultacji z organizacjami związkowymi – lub ograniczenie ich działalności na czas obowiązywania specustawy (np. pomiar temperatury ciała, stosowanie ochron osobistych itp.)

VIII. Prawne i organizacyjne:

• Uelastycznienie reguł przetargów publicznych w zakresie terminów i zamienników
• czynności notarialne niezbędne w działalności przedsiębiorcy online lub ich ograniczenie
• zwolnienie przedsiębiorcy z odpowiedzialności za niezrealizowanie obowiązków wynikających z przepisów z powodów związanych z epidemią, odstąpienie od kar i grzywien.
• Niewprowadzanie w 2020 r. i 2021 r. dodatkowych obowiązków mogących przełożyć się na zwiększenie koszów prowadzenia działalności (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, kasy fiskalne on-line, BDO, ROP, Solidarna odpowiedzialność za zaległe podatki VAT)

IX. Rynek energii i mediów energetycznych:
Umożliwienie renegocjacji zawartych długoterminowych umów na dostawę energii elektrycznej, węgla i gazu ze spółkami Skarbu Państwa na wniosek przedsiębiorcy w celu uniknięcia konieczności wszczynania sporów sądowych na podstawie art. 357 1 KC – takie rozwiązanie ma na celu dostosowanie stawek kontraktowych do realnych cen obowiązujących cen rynkowych, ponieważ nastąpiła nadzwyczajna zmiana stosunku i spełnienie świadczenia wynikającego z tych umów groziłoby przedsiębiorstwom rażącą stratą, czego strony umów nie przewidziały przy ich zawieraniu.

X. Zachowanie dojazdu do miejsca pracy i kontynuacji pracy zakładu.
• Brak dalszego ograniczania swobody poruszania się, niewłączanie do zakazu ruchu, ruchu towarowego na potrzeby dostawy produktów, z uwzględnieniem obcokrajowców obsługujących pojazd osobowy lub ciężarowy (w zależności od rozwoju sytuacji),
• W przypadku wprowadzenia zabezpieczeń sanitarnych w województwie wprowadzenie prostych zasad dostępu dla pracowników zakładów przemysłowych:
• Uproszczone przepustki
• Dedykowany, oddzielny transport
• Zawieszenie odnawiania obligatoryjnych okresowych badań lekarskich i uprawnień specjalistycznych (np. BHP, SEP, SIMP)
• Uproszczone wstępne badania lekarskie przy zatrudnianiu do pracy
• zapewnienie stałości i ciągłości pracy zakładowej straży pożarnej oraz ratowników medycznych w zakładach, ograniczenie angażowania członków służb wyłącznie do sytuacji krytycznych
• ograniczenia angażowania kadry pracowniczej do Wojsk Obrony Terytorialnej do sytuacji krytycznych
• zapewnienie odpowiedniej ilości środków dezynfekujących, środków ochrony osobistej pracownikom i obsłudze zakładów przemysłowych
• w przypadku wprowadzenia reglamentacji towarów/surowców/mediów – ułatwienia w dostępie
• umożliwienie produkcji płynu do dezynfekcji na potrzeby własne zakładów,
z wykorzystaniem produktów nieobjętych podatkiem akcyzowym
• zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej oraz gazu

Inicjator powołania Forum Rozwoju Przemysłu

Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Organizacje Partnerskie Forum Rozwoju Przemysłu

Polska Izba Odzysku 
i Recyklingu Opakowań

Polska Organizacja Przemysłu 
i Handlu Naftowego
Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego 
i Detergentów

Polski Związek 
Przemysłu Motoryzacyjnego

Polski Związek 
Przemysłu Oponiarskiego
Związek Pracodawców AGD 
- APPLiA

KontaktPolub nas na FacebookuSklepy firmDodaj ogłoszenieWyszukiwarka firm