Uruchomienie naboru do poddziałania 2.3.3 POIR Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła kolejny konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W terminie od 27 lutego br. do 26 lipca br. będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie projektów.

Poddziałanie skierowane jest do klastrów, którym w wyniku procedury selekcji nadano status Krajowego Klastra Kluczowego. Obecnie 16 klastrów uzyskało taki status (więcej na ten temat http://www.pi.gov.pl/Klastry/chapter_95922.asp).

Celem Poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych POIR jest wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ich strukturach. W ramach poddziałania 2.3.3 POIR dofinansowanie mogą otrzymać koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych realizujący projekty dotyczące usług skierowanych do członków klastra wspomagających internacjonalizację oferty klastra związanych z wprowadzaniem na rynki zagraniczne oferty/produktów klastra i/lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie oraz związanych z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracą międzynarodową, zwiększeniem widoczności klastra na rynkach międzynarodowych. Wspieranie ekspansji międzynarodowej klastrów powinno odbywać się w powiązaniu z ich działalnością badawczo-rozwojową i innowacyjną.

O dofinansowanie można ubiegać się koordynator Krajowego Klastra Kluczowego oraz jego członkowie. W ramach wydatków kwalifikowalnych dla koordynatora wnioskodawca może starać się o dofinasowanie kosztów wynagrodzeń personelu koordynatora klastra zatrudnionego przy realizacji projektu oraz kosztów administracyjnych, w tym kosztów ogólnych dotyczących usług w zakresie: aktywizacji klastra w celu ułatwienia współpracy, marketingu klastra, zarządzania zapleczem klastra, organizacji programów szkoleniowych, warsztatów
i konferencji.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy dla członków klastra można zaliczyć koszty: wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa w targach, dostępu do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej; usługi doradczej i szkoleniowej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy; podróży służbowych pracowników, transportu i ubezpieczenia osób, rezerwacji miejsca wystawowego na targach oraz innych kosztów około targowych. Dofinansowanie można otrzymać także na udział w seminariach, kongresach i konferencjach oraz organizację pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej.

Alokacja przeznaczona na obecny nabór wynosi 40 mln zł, przy czym na dofinansowanie mogą liczyć projekty o wartości od 500 tys. do 10 mln zł.  Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów wynosi od 50% do 80 % w zależności od rodzaju wybranej pomocy publicznej/pomocy de minimis.

W ramach nowego naboru wprowadzono zmiany, których celem jest uelastycznienie poddziałania 2.3.3 POIR i jeszcze większe dopasowanie go do potrzeb klastrów. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na odejście od potrzeby wskazywania we wniosku o dofinansowanie konkretnych przedsiębiorstw – członków klastra, a tym samym ich udziału we wkładzie własnym we wniosku o dofinansowanie. Wymóg związany ze wskazaniem podmiotów realizujących projekt został utrzymany na poziomie załącznika do wniosku o dofinansowanie. Wprowadzona zmiana ma na celu zwiększenie możliwości wymiany podmiotów realizujących projekty tak, aby lepiej dopasować skład podmiotów realizujących projekt do potrzeb rynku i ryzyka biznesowego. W ramach nowego naboru podniesiono maksymalną wartość projektu z 6 mln zł do 10 mln zł, co w chwili obecnej pozwala na zwiększenie grupy podmiotów uczestniczących w realizacji projektów, a tym samym większą aktywizację klastra. Z 24 do 36 miesięcy wydłużono okres realizacji projektu. Usunięto ograniczenie dotyczące liczby składanych wniosków w naborze przez jednego koordynatora klastra. Celem tych zabiegów jest zwiększenie liczby składanych wniosków przez Krajowe Klastry Kluczowe oraz poszerzenie oddziaływania poddziałania 2.3.3 POIR na rozwój przedsiębiorstw działających w Krajowych Klastrach Kluczowych. Wnioskodawcy mogą także liczyć na szybszą weryfikację złożonych wniosków z uwagi zmianę systemu oceny z dwuetapowego na jednoetapowy oraz rezygnację z potrzeby przedstawiania oświadczenia potwierdzającego założenie wniosku o dofinansowanie.

 

***

Dotychczas w ramach wszystkich naborów dla poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych POIR podpisano 10 umów o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 31,5 mln zł.

 

***

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się na stronie internetowej https://poir.parp.gov.pl/konkurs-nr-3-2018/umiedzynarodowienie-krajowych-klastrow-kluczowych-konkurs-nr-3-2018.

Ewentualne pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie poddziałania. Wyjaśnień dotyczących konkursu udziela również Informatorium PARP odpowiadając na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami 22 432 89 91-93 lub 0 801 332 202.

KontaktPolub nas na FacebookuSklepy firmDodaj ogłoszenieWyszukiwarka firm